Studio Dansa

Higienska priporočila NIJZ, 22.6.2020

Higienska priporočila NIJZ za preprečevanje okužb z novim koronavirusom sars-cov-2 pri izvajanju skupinskih kulturnih dejavnosti, 22.6.2020

Vir: https://nijz.si/sl/sproscanje-ukrepov-covid-19

Pri izvajanju plesnih dejavnosti tveganje za prenos okužbe z novim koronavirusom obstaja (npr. zaradi zbiranja ljudi v skupine, tesnejših stikov pri plesu).

Udejstvovanje je izključno odločitev posameznika in s tem tudi prevzem odgovornosti za tveganje za prenos bolezni.

Vsak posameznik mora biti seznanjen s tem, da bo v primeru, če bo v skupini kdo okužen, posledično lahko okuženih več oseb v skupini.

Nadalje je možen prenos okužbe tudi naprej.

Z upoštevanjem vseh spodaj navedenih ukrepov bomo možnost za okužbo zmanjšali, ne pa popolnoma izključili.

Ukrepi, ki naj jih upoštevajo vsi – izvajalci (zaposleni, vaditelji) in udeleženci plesnih dejavnosti:

• Zaposleni in udeleženci plesnih dejavnosti morajo biti brez znakov okužbe dihal (npr. nahod, kašljanje, povišana telesna temperatura, bolečine v žrelu, mišicah …).

• Upoštevajo naj higieno kihanja, kašlja.

• Pogosto naj si umivajo ali razkužujejo roke (z razkužilom za roke npr. na osnovi 60 do 80 % alkohola), posebej ob vstopu v objekt in v vadbeni prostor ter ob izstopu iz objekta oziroma vadbenega prostora.

• Naj se ne dotikajo obraza, zlasti ne ust, nosu in oči, preden so roke umite ali razkužene. Čim manj se dotikajo različnih predmetov in površin, le toliko, kot je nujno. Opreme, rekvizitov in potrebščin si ne izmenjujejo med seboj.

• V prostorih se zadržijo le toliko časa, kolikor traja vadba.

• Ples v parih naj poteka le med osebama, ki živita v skupnem gospodinjstvu ali sta v stalnem tesnem stiku ali sta stalen plesni par. Plesov, pri katerih se plesalci v parih zamenjujejo, naj se ne izvaja.

• Zagotavljajo naj zadostno razdaljo med posameznimi osebami oziroma med posameznimi pari: v času brez fizične aktivnosti (npr. razlaga, odmor) najmanj 1,5 oz. 2 metra, pri izvajanju plesne dejavnosti pa glede na fizično aktivnost in hitro gibanje več, saj se zaradi intenzivnejšega dihanja med povečano fizično aktivnostjo sprošča večja količina kapljic in aerosola iz ust in potencialno tudi novega koronavirusa. Razdalja med posameznimi plesnimi pari mora biti tolikšna, da se prepreči kapljični prenos med pari. Priporočamo vsaj 2 metra oziroma še več.

• Priporočamo, da vaditelji in udeleženci nosijo maske, razen med plesom. Za osebe v stalnih plesnih parih, ki sicer ne živijo v tesnih stikih, je tveganje za prenos okužbe večje. Zanje priporočamo masko tudi med plesom. Maska mora segati od korena nosu do pod brade, med nošenjem se je ne dotikamo, ker bi na ta način lahko prišlo do onesnaženja rok in prenosa okužbe na druge predmete in osebe. Masko je treba zamenjati na dve do tri ure oziroma prej, če se zmoči. Pred in po uporabi maske si je treba temeljito umiti ali razkužiti roke.

• Po končani vadbi se udeleženci ne umivajo v objektu, za brisanje potu imajo s seboj svoje čiste brisače.